3 OMs

OM Bhur Bhuva Swaha

Tat Savitur Varenyam

Bhargo Davasya Dheemahi

Dhiyo Yo Na Prachodayat

(Repeat 3 times)