3 OMs

Gurur Brahma Gurur Vishnu

Gurur Devo Maheshwaraha

Gurur Sakshat Param Brahma

Tasmai Shri Gurudevo Namah

(Repeat 3 times)